Кафедра “Правознавства”

кнопка_склад_кафедрикнопка_про_спеціальність
кнопка_кращі_студентикнопка_випускникикнопка_працевлаштування

 

Інформація про діяльність кафедри правознавства

Спеціальність «Правознавство» відіграє важливу роль в становленні, розвитку та функціонуванні державотворчих процесів в Україні. Підготовку фахівців у галузі  юриспруденції здійснює кафедра правознавства, що є однією з провідних в Кіровоградському інституті розвитку людини. Кафедра є випускаючою для спеціальності «Правознавство» за напрямом «Право» і забезпечуює підготовку фахівців за такими освітніми рівнями: бакалавр (4 роки), спеціаліст (5 років).

До складу кафедри належать висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід підготовки спеціалістів.

Склад кафедри:


Жила Олександр Владиславович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

Жила Олександр Владиславович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчив факультет податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь) за спеціальністю „Правознавство”.

З 2005 року працював на різних посадах УПМ ДПА в Кіровоградській області. З 2009 року – працював на посаді кафедри цивільного права та процесу, факультету підготовки фахівців громадської безпеки Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 „Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему „Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення, діями чи бездіяльністю службових осіб органів ДПС України”.

Має близько 25 опублікованих наукових праць.

Науковиі інтереси – цивільне право, сімейне право.


Ткаченко Ірина Миколаївна, старший викладач, аспірант

У 2005 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної Юридичної Академії України ім. Я.Мудрого.

З 2005 по 2008 роки працювала в органах прокуратури.

У 2013 році закінчила аспірантуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з кримінального права для студентів юридичних факультетів, брала участь у наукових семінарах.

Наукові інтереси: кримінальне право, криміналістика, кримінологія.


Ротар Наталія Михайлівна – старший викладач

У 2008 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Професійна діяльність: у період 2008-2012 рр. працювала в Кіровоградському інституті розвитку людини (2008-2010р. асистент викладача циклової комісії «Господарського права та процесу», 2010-2012р. – старший викладач циклової комісії «Теорії та історії держави і права»). Із 2013 р. – старший викладач циклової комісії з гуманітарно-суспільних дисциплін Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. Із 2014 р. старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін і кафедри правознавства Кіровоградського інституту розвитку людини (зовнішній сумісник).

Приймає участь у заходах, що сприяють підвищенню кваліфікації: 2012 р. – короткостроковий семінар «Проблеми викладання окремих навчальних дисциплін» (Національна академія України імені Ярослава Мудрого Інститут підвищення кваліфікації); 2014 р. – курси підвищення кваліфікації (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського).

Є автором понад 5 одноосібних публікацій (збірник тестових завдань та практичних ситуацій з митного права України, мультимедійний підручник з правознавства).

Наукові інтереси: Методичні можливості використання мультимедійних засобів навчання (мультимедійних підручників) у процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів різних спеціальностей.


image013

Глоба Світлана Миколаївна, старший викладач

В 2005 році  закінчила Харківський національний університет  внутрішніх справ.

З 2006 року працює в  Кіровоградському інституті розвитку людини, на посаді завідуючої навчально-практичної лабораторії спеціальності «Правознавство».

Була одним з засновників та заступником головного редактора  обласного журналу «Правовий Порадник».

Має великий практичний досвід, зокрема в господарському, цивільному, трудовому праві.

Є автором понад 20 публікацій, навчально-методичних посібників для студентів юридичних факультетів, брала участь у наукових семінарах.

Наукові інтереси : господарське право, цивільне право, трудове право.


Мороз Станіслав Станіславович - начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач.

Мороз Станіслав Станіславович
начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач

У 2008 році закінчив  Юридичну академію за спеціальністю «Правознавство»  та здобув кваліфікацію – спеціаліст-юрист.

Мороз Станіслав Станіславович працює в Кіровоградському інституті розвитку людини з лютого 2008 року і по теперішній час на посаді начальника відділу ліцензування та акредитації та старшого викладача кафедри «Правознавства»

Наукові інтереси:  Дослідження новел в кримінальному процесі, дослідження становлення правової держави в роки поневолень України (1610-1917 р.р.)

 

 

 

 


Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач

Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач

У 2012 році закінчила Київський університет права НАН України та здобула кваліфікацію юриста.

З лютого 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини. На сьогодні обіймає посаду начальника відділу кадрів та старшого викладача кафедри правознавства.

Наукові інтереси: дослідження новел в конституційному та трудовому праві України.

 

 

 

 

 


Інформація про спеціальність «Правознавство»

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності «Правознавство» отримують диплом державного зразка «Бакалавр» та «Спеціаліст» за кваліфікацією «Юрист».

Фахівець в галузі права вміє:

 • тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти;
 • кваліфікувати діяння за нормами чинного законодавства;
 • вчиняти правові дії та приймати по них рішення у відповідності до законодавства; складати та оформляти юридичні документи за різними галузями правознавства;
 • вчиняти процесуальні дії;
 • застосовує на практиці власні навики національного та міжнародного законодавства;
 • надавати консультації юридичним та фізичним суб’єктам щодо дотримання та застосування норм законодавства.

Фахівці в галузі права  можуть  займати наступні посади:

 • в установах юстиції: державна виконавча служба, управління юстиції, державний нотаріат, відділ реєстрації актів цивільного стану;
 • в органах судової системи,
 • в органах прокуратури, міліції, служби безпеки України;
 • органах виконавчої влади та місцевого самоврядування на посадах юристів та юрисконсультів;
 • приватних адвокатських та нотаріальних конторах,
 • займати посади юрисконсульта на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності;
 • інспектора митної, кадрової, податкової служби;
 • ведення власного бізнесу.

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори,  кандидати юридичних наук.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, з залученням новітніх методик.

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю «Правознавство»  викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

 • Теорія та історія держави і права;
 • Конституційне право України та зарубіжних країн;
 • Цивільне право і процес;
 • Господарське право і процес;
 • Кримінальне право і процес;
 • Трудове право;
 • Адміністративне право і процес;
 • Фінансове право;
 • Міжнародне право,
 • Житлове право;
 • Сімейне право;
 • Криміналістика;
 • Адвокатура України;
 • Нотаріат України;
 • Банківське право;
 • Митне право;
 • Податкове право та ін..

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програми, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі юриспруденції.

 

Кафедра “Соціально-гуманітарних дисциплін”

кнопка_склад_кафедри

Кафедра “Соціально-гуманітарних дисциплін”

Кафедра соціально-економічних дисциплін є загальноінститутською та забезпечує викладання предметів соціально-економічного циклу («Історія України», «Історія української культури», «Філософія», «Філософія права», «Політологія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Логіка», «Інформаційне суспільство», «Екологія», «Психологія», «Конфліктологія», «Цивільний захист» та ін.) для студентів усіх напрямів підготовки (спеціальностей).


Склад кафедри:

Бабич

Бабич Оксана Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук

 

У 2005 році закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 7.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, основ економіки основної і старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі Київського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему: «Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області)».

У 2004 – 2005 рр. працювала вчителем географії та біології у приватному навчально-виховному об’єднанні «Дошкільний заклад – спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови»; 2005 – 2009 рр. старшим лаборантом кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В. Винниченка.

Із 2012 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2012-2014 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічних дисциплін; 2014-2015 роки – на посаді доцента кафедри соціально-економічних дисциплін; з 2016 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін).

Є автором 16 наукових одноосібних публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Наукові інтереси: сучасні демографічні процеси в Україні та її регіонах, збалансований розвиток регіону, системи розселення населення, функціонально-територіальна організація системи розселення населення.


Clipboard03

Притюпа Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2003 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія”, отримала кваліфікацію вчителя географії, біології, основ економіки основної та старшої школи.

У період 2011-2013 рр. – аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У жовтні 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію з теми “Краєзнавчі засади розвитку природничої освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”.

Професійна діяльність: 2003 р. – вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ступенів “Ерудит” м. Кіровограда; 2003-2005 рр. – старший лаборант кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка; 2005-2007 рр. – вчитель географії, біології ЗОШ І-ІІІ ступенів “Ерудит” м. Кіровограда; 2007-2013 рр. – методист навчально-методичного відділу КДПУ ім. В.Винниченка; з вересня 2014 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кіровоградського інституту розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій (статей у фахових українських і закордонних виданнях, навчальних і навчально-методичних посібників, тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях).

Наукові інтереси: історико-педагогічні процеси в Україні; актуальні проблеми й перспективи розвитку педагогічного краєзнавства в Україні.


Сєдова Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Начальник наукового відділу , доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доктор філософії, член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці, академік Академії української служби порятунку.

У 1992 р. закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Музика і співи»» та здобула кваліфікацію вчителя музики та співів, концертмейстера.

Була здобувачем при Державній льотній академії України, у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні складові цільової моделі дошкільного навчання”.

Із 2005 р. працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2005-2007 рр. – на посаді заступника керівника-проректора з наукової роботи, з 2014 р. – на посаді начальника відділу науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, за суміщенням – доцента кафедри соціально-економічних дисциплін.

Є автором понад 60 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Словенія, Австрія, Білорусія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: когнітивна психологія, нейролінгвістична психологія, геронтологія, психологія здоров’я, психологія екстремальних ситуацій.


Clipboard01

Пупишева Валентина Яківна, старший викладач

У 1977 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю педагогіка та методика початкової освіти, присвоєно звання вчителя середньої школи.

Педагогічний стаж становить більше 30 років. Трудову діяльність розпочала у 1977 р., спочатку вчителем, потім заступником директора, директором однієї з Кіровоградських шкіл. Пізніше очолювала гуманітарний департамент Кіровоградської міської ради. З 2014 р. – директор Кіровоградського інституту розвитку людини. Стратегію розвитку ВУЗу вбачає у науковій роботі студентів і викладачів, у розвитку міжнародних зв’язків, у розширенні та збагаченні матеріальної бази закладу.

Має наукові статті, брала участь у науково-практичних конференціях.

 Наукові інтереси: політологія, культурологія.


Ротар Наталія Михайлівна – старший викладач

У 2008 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Професійна діяльність: у період 2008-2012 рр. працювала в Кіровоградському інституті розвитку людини (2008-2010р. асистент викладача циклової комісії «Господарського права та процесу», 2010-2012р. – старший викладач циклової комісії «Теорії та історії держави і права»). Із 2013 р. – старший викладач циклової комісії з гуманітарно-суспільних дисциплін Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. Із 2014 р. старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін і кафедри правознавства Кіровоградського інституту розвитку людини (зовнішній сумісник).

Приймає участь у заходах, що сприяють підвищенню кваліфікації: 2012 р. – короткостроковий семінар «Проблеми викладання окремих навчальних дисциплін» (Національна академія України імені Ярослава Мудрого Інститут підвищення кваліфікації); 2014 р. – курси підвищення кваліфікації (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського).

Є автором понад 5 одноосібних публікацій (збірник тестових завдань та практичних ситуацій з митного права України, мультимедійний підручник з правознавства).

Наукові інтереси: Методичні можливості використання мультимедійних засобів навчання (мультимедійних підручників) у процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів різних спеціальностей.

Кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування

кнопка_новиникнопка_склад_кафедрикнопка_про_спеціальність
кнопка_кращі_студентикнопка_випускникикнопка_працевлаштування

Кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування

Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з фінансів та менеджменту, озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі.

Для досягнення цієї мети колектив кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів зі спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та дає широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Актуальність освітньої діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини з даного напряму підготовки спеціалістів підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів із проблем та перспектив підготовки фінансистів, менеджерів організацій і адміністрування для регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників та провідних фахівців підприємств.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Гуцалюк Олексій Миколайович завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Гуцалюк Олексій Миколайович, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

У 2010 році з відзнакою закінчив магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (з відзнакою).

У 2013 році закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вибір технологій управління діяльністю підприємства» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку та впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС.

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ (з відзнакою).

Гуцалюк О. М. активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником теми науково-дослідної роботи «Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами».

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами та установами.

Електронна адреса для зв’язку: alex-d.88@yandex.ruГавриш Галина Олександрівна

Гавриш Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 1994 році закінчила Кіровоградський  інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008 році здобула другу вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2013 році закінчила аспірантуру Класичного приватного університету.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування ринку послуг економічної експертизи в Україні» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Судовий експерт з правом проведення економічних експертиз, член громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка».

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник).

Коло наукових інтересів: судово-бухгалтерська експертиза, аудит фінансової звітності.


Дяченко Лідія Антонівна, кандидат економічних наук, доцент

Дяченко Лідія Антонівна, кандидат економічних наук, доцент

Має вищу економічну освіту.

У 2011 році закінчила аспірантуру у ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління підприємствами туристичної сфери» зі спеціальності  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Досвід науково-педагогічної діяльності 25 років.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник).

Коло наукових інтересів: економіка та менеджмент у сфері туризму.


Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 1994 році закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва».

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингове ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України» зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами».

Досвід науково-педагогічної діяльності 20 років.

Автор понад 45 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів:  стратегічний та міжнародний маркетинг, менеджмент персоналу маркетингових служб.

 


Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2010 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю».

У 2014 році закінчив аспірантуру Державної льотної академії Національного авіаційного університету України.

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Досвід науково-педагогічної діяльності 6 років.

Автор 20 наукових та науково-методичних праць (в тому числі 5 навчально-методичних посібників).

Коло наукових інтересів:  теорія і практика менеджменту, інноваційна діяльність підприємств.

 


Білоніг Ірина Сергіївна, старший викладач

Закінчила Одеський інститут народного господарства.

З 2001 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини, з 2012 року в Центрально-українському юридичному коледжі.

Досвід науково-педагогічної діяльності 15 років.

Автор 20 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: фінанси, банківська справа та страхування.

 

 Соменко Олена Олексіївна старший викладач

Соменко Олена Олексіївна, старший викладач

У 2012 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «Математика».

З 2015 року навчається в аспірантурі інституту інформаційних технологій НАП України за  спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Працює над темою дисертаційного дослідження: «Система Sage як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики».

Досвід науково-педагогічної діяльності 4 роки.

Автор 10 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у навчанні математики, інтеграція знань і вмінь студентів при вивченні математичних дисциплін.Загальна характеристика спеціальності «Фінанси і кредит»

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності «Фінанси і кредит» отримують диплом встановленого державного зразка із кваліфікацією спеціаліста з фінансів і кредиту.

Фінансист здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрямки і цілі такі:

 1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів у борг, на умовах повернення): розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, купівля, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат): розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і придбання цінних паперів.
 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.
 6. Зовнішньо-економічна: економіка й організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

 • надавати висновки з аналізу фінансових документів;
 • проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;
 • складати фінансові кошториси і звіти;
 • займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як фінансовий менеджмент, маркетинг, фінансове планування, бюджетна та податкова системи, банківські операції, міжнародні фінанси. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп’ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств;
 • фінансових менеджерів;
 • економістів-фінансистів в банківських установах;
 • консультантів в апаратах органів державної влади;
 • техніків із планування, обліку;
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

Спеціальність «Менеджмент»

 

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності «Менеджмент» отримують диплом встановленого державного зразка із кваліфікацією спеціаліста з менеджменту і адміністрування.

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й начальників різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед юнаком чи дівчиною, що стоять на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: „Хто ж такий менеджер?”, „Менеджер – це посада чи професія?”, „Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?”.

Менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття – це не просто інженер чи інший спеціаліст, це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь! Двері нашого інституту завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями. А якщо вам бракує часу чи коштів на переїзди до інституту – до ваших послуг щотижневі виїзди викладачів для надання консультацій за місцем проживання.

Ви зможете оволодіти знаннями й уміннями творчо оцінювати економічні процеси, основами ринкової економіки, економічною стратегією діяльності підприємств, уміннями приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладення та реалізацію контрактів, здійснювати управління трудовим колективом, здібністю до ділового активного спілкування, підприємництва та комерційної діяльності.

Після закінчення курсу навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як менеджмент, маркетинг, управління персоналом, психологія управління, конфліктологія, іміджологія, бізнес-комунікації. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп’ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Окрім диплому випускник має можливість отримати спеціалізації: фінанси, податкова служба, міжнародний бізнес, державна служба, правові основи підприємницької діяльності, що дозволяє значно розширити сферу професійної реалізації фахівця та його працевлаштування.

Якщо ви любите експериментувати, заглиблюватись у науку, маєте бажання продовжити своє навчання і здійснити наукову кар’єру, – ми надамо вам можливість займатись науково-дослідницькою діяльністю у студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах.

Випускники спеціальності “Менеджмент” підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств;
 • офіс-менеджерів;
 • інспекторів відділу кадрів;
 • адміністраторів;
 • інспекторів з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • інструкторів виробничого навчання;
 • майстрів навчальних центрів;
 • консультантів в апаратах органів державної влади;
 • техніків із планування, обліку;
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

Військова кафедра

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 01 лютого 2012 року №48 військову підготовку можуть проходити студенти будь-якого вищого навчального закладу України за умови і відповідності їх напряму підготовки на факультеті свого ВНЗ військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Інформація про вступ на військову кафедру

Військова кафедра на базі Кіровоградського інституту розвитку людини проводить конкурсний відбір серед студентів 2-х(3-х) курсів усіх факультетів інституту, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

Виконавець зобов’язується:

 • після закінчення навчання за програмою офіцера запасу студентом та закінчення навчання в навчальному закладі організувати проведення його атестації на присвоєння військового звання “молодший лейтенант-запасу”; Більш детально…