Кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування

кнопка_новиникнопка_склад_кафедрикнопка_про_спеціальність
кнопка_кращі_студентикнопка_випускникикнопка_працевлаштування

Кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування

Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з фінансів та менеджменту, озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі.

Для досягнення цієї мети колектив кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів зі спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та дає широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Актуальність освітньої діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини з даного напряму підготовки спеціалістів підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів із проблем та перспектив підготовки фінансистів, менеджерів організацій і адміністрування для регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників та провідних фахівців підприємств.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Гуцалюк Олексій Миколайович завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Гуцалюк Олексій Миколайович, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

У 2010 році з відзнакою закінчив магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (з відзнакою).

У 2013 році закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вибір технологій управління діяльністю підприємства» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку та впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС.

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ (з відзнакою).

Гуцалюк О. М. активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником теми науково-дослідної роботи «Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами».

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами та установами.

Електронна адреса для зв’язку: alex-d.88@yandex.ruГавриш Галина Олександрівна

Гавриш Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 1994 році закінчила Кіровоградський  інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008 році здобула другу вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2013 році закінчила аспірантуру Класичного приватного університету.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування ринку послуг економічної експертизи в Україні» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Судовий експерт з правом проведення економічних експертиз, член громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка».

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник).

Коло наукових інтересів: судово-бухгалтерська експертиза, аудит фінансової звітності.


Дяченко Лідія Антонівна, кандидат економічних наук, доцент

Дяченко Лідія Антонівна, кандидат економічних наук, доцент

Має вищу економічну освіту.

У 2011 році закінчила аспірантуру у ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління підприємствами туристичної сфери» зі спеціальності  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Досвід науково-педагогічної діяльності 25 років.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник).

Коло наукових інтересів: економіка та менеджмент у сфері туризму.


Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 1994 році закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва».

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингове ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України» зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами».

Досвід науково-педагогічної діяльності 20 років.

Автор понад 45 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів:  стратегічний та міжнародний маркетинг, менеджмент персоналу маркетингових служб.

 


Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2010 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю».

У 2014 році закінчив аспірантуру Державної льотної академії Національного авіаційного університету України.

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Досвід науково-педагогічної діяльності 6 років.

Автор 20 наукових та науково-методичних праць (в тому числі 5 навчально-методичних посібників).

Коло наукових інтересів:  теорія і практика менеджменту, інноваційна діяльність підприємств.

 


Білоніг Ірина Сергіївна, старший викладач

Закінчила Одеський інститут народного господарства.

З 2001 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини, з 2012 року в Центрально-українському юридичному коледжі.

Досвід науково-педагогічної діяльності 15 років.

Автор 20 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: фінанси, банківська справа та страхування.

 

 Соменко Олена Олексіївна старший викладач

Соменко Олена Олексіївна, старший викладач

У 2012 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «Математика».

З 2015 року навчається в аспірантурі інституту інформаційних технологій НАП України за  спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Працює над темою дисертаційного дослідження: «Система Sage як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики».

Досвід науково-педагогічної діяльності 4 роки.

Автор 10 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у навчанні математики, інтеграція знань і вмінь студентів при вивченні математичних дисциплін.Загальна характеристика спеціальності «Фінанси і кредит»

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності «Фінанси і кредит» отримують диплом встановленого державного зразка із кваліфікацією спеціаліста з фінансів і кредиту.

Фінансист здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрямки і цілі такі:

 1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів у борг, на умовах повернення): розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, купівля, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат): розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і придбання цінних паперів.
 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.
 6. Зовнішньо-економічна: економіка й організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

 • надавати висновки з аналізу фінансових документів;
 • проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;
 • складати фінансові кошториси і звіти;
 • займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як фінансовий менеджмент, маркетинг, фінансове планування, бюджетна та податкова системи, банківські операції, міжнародні фінанси. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп’ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств;
 • фінансових менеджерів;
 • економістів-фінансистів в банківських установах;
 • консультантів в апаратах органів державної влади;
 • техніків із планування, обліку;
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

Спеціальність «Менеджмент»

 

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності «Менеджмент» отримують диплом встановленого державного зразка із кваліфікацією спеціаліста з менеджменту і адміністрування.

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й начальників різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед юнаком чи дівчиною, що стоять на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: „Хто ж такий менеджер?”, „Менеджер – це посада чи професія?”, „Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?”.

Менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття – це не просто інженер чи інший спеціаліст, це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь! Двері нашого інституту завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями. А якщо вам бракує часу чи коштів на переїзди до інституту – до ваших послуг щотижневі виїзди викладачів для надання консультацій за місцем проживання.

Ви зможете оволодіти знаннями й уміннями творчо оцінювати економічні процеси, основами ринкової економіки, економічною стратегією діяльності підприємств, уміннями приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладення та реалізацію контрактів, здійснювати управління трудовим колективом, здібністю до ділового активного спілкування, підприємництва та комерційної діяльності.

Після закінчення курсу навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як менеджмент, маркетинг, управління персоналом, психологія управління, конфліктологія, іміджологія, бізнес-комунікації. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп’ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Окрім диплому випускник має можливість отримати спеціалізації: фінанси, податкова служба, міжнародний бізнес, державна служба, правові основи підприємницької діяльності, що дозволяє значно розширити сферу професійної реалізації фахівця та його працевлаштування.

Якщо ви любите експериментувати, заглиблюватись у науку, маєте бажання продовжити своє навчання і здійснити наукову кар’єру, – ми надамо вам можливість займатись науково-дослідницькою діяльністю у студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах.

Випускники спеціальності “Менеджмент” підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств;
 • офіс-менеджерів;
 • інспекторів відділу кадрів;
 • адміністраторів;
 • інспекторів з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • інструкторів виробничого навчання;
 • майстрів навчальних центрів;
 • консультантів в апаратах органів державної влади;
 • техніків із планування, обліку;
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

Метки: , , , , , , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.