ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття»

8 грудня 2016 року проходила робота ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття». В роботі конференції прийняло участь 15 докторів наук, 23 кандидати наук, з таких галузей науки, як: психологія, педагогіка, право, економіка. 

Роботу конференції розпочала директор Кіровоградського інституту розвитку людини Пупишева Валентина Яківна, яка привітала учасників конференції та висвітлила основні напрямки та перспективи роботи Інституту, наголосила на актуальних завданнях педагогів по роботі зі студентами. Учасників конференції привітав доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Кіровоградського інституту Університету сучасних знань Добрянський Ігор Анатолійович.

Прозвучали привітання учасників конференції від директора центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради Пахолівецької Марцеліни Володимирівни. 

У виступі доктора психологічних наук, професора кафедри професійної педагогіки та інженерних дисциплін Сімферопольського ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Ю. О. Шивакової було представлено теоретичні засади та практичні заходи щодо вирішення конкретних проблем педагогічної практики як чинника особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя, наголошено на здобутках педагогів Сімферопольського ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», визначено напрямки подальшої роботи.

Серед виступів на пленарному засіданні слід відзначити виступи: д. пед. н., професора, заслуженого працівника освіти України, директора Кіровоградського інституту Університету сучасних знань І. А. Добрянського; к. ф. н., завідувача кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність» Кіровоградського інституту розвитку людини О. В. Кравченко; к. ф. н., доцента кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність» Кіровоградського інституту розвитку людини Н. С. Частакової, к. пед. н., доцента кафедри «Фінанси, менеджмент та адміністрування» Кіровоградського інституту розвитку людини О. В. Черненка.

 На конференції пройшла робота за наступними напрямками:

  1. Психолого-педагогічні проблеми формування спеціалістів нового покоління. Студент як об’єкт соціалізації.
  2. Сучасні освітні концепції і технології підготовки майбутніх фахівців. Студент і викладач – етика взаємовідносин.
  3. Розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху входження у Болонський процес. Наступність як фактор підвищення ефективності навчання.
  4. Формування професійної спрямованості і компетентності молоді на основі ціннісної орієнтації і здорового способу життя.
  5. Правові та соціальні підходи взаємодії держави і суспільства в питаннях формування особистості.
  6. Соціально-економічні та екологічні аспекти виховання і професійного становлення молоді в сучасному суспільстві.
  7. Культура організації навчальної та наукової праці студента.
  8. Гуманістичне виховання студентської молоді: діалог концепцій.
  9. Професійне спілкування: надбання, проблеми, перспективи працевлаштування.
  10. Комп’ютерні технології у сучасному суспільстві.

Учасники конференції наголошують на важливості дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників, зокрема, і сиріт до нових умов навчання, підкреслюючи при цьому, що соціальну адаптацію неможливо виключити ні з процесів соціалізації і виховання, ні з життя взагалі, оскільки це багатофакторний та багатовимірний процес входження особистості у нове соціальне оточення з метою спільної діяльності у напрямку прогресивної зміни як особистості, так і середовища.

Дослідження та аналіз шкільної та вузівської програм засвідчують, що існує ряд протиріч між якістю професійної підготовки випускників вищої школи та результативністю їх самостійної професійної діяльності.

Розвиток приватних вузів повинен йти шляхом приєднання регіонів до нових технологій, інтенсивного освоєння периферії, подолання відсталості і досягнення стійкого розвитку. В той же час ефективне партнерство ВНЗ і регіону передбачає рух у бік делегування ним більшої відповідальності за стан регіональних систем підготовки кадрів, за ситуацію на регіональних ринках праці. Ця стратегія стає особливо актуальною в умовах економічної кризи, яка ставить перед нашою країною абсолютно нові завдання, перш за все – підвищення національної конкурентоспроможності, формування більшої стійкості в умовах економічних і соціальних потрясінь.

 Конференція відзначила:

– необхідність істотних змін в парадигмі освіти, у всіх компонентах навчально-виховного процесу;

– акцентуацію уваги на формуванні творчої самостійності майбутнього фахівця, його здібності ухвалювати ефективні рішення в екстремальних умовах діяльності;

– необхідність попередження та ефективної корекції несприятливих станів, що виникають в процесі трудової діяльності, таких як нервово-психічні перенапруження, акумуляція стомлення, стресовий характер роботи та інші чинники, що обтяжують стан професійно важливих якостей;

– широко залучати фахівців-практиків до навчального процесу, а студентів і викладачів – у вирішенні реальних завдань підприємств через участь в проектах, стажуванні і т.п.

Метки: , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.