Положення про Вчену раду

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену Раду

Кіровоградського інституту розвитку людини

 Правові засади діяльності Вченої ради Інституту

1.1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління Кіровоградського інституту розвитку людини (далі – Інститут). Вчена рада Інституту створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інституту, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Інституту, наукову та науково-педагогічну діяльність.

1.2. Порядок роботи Вченої ради Інституту та основи організації її діяльності визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням  Інституту та цим Положенням. Положення визначає сукупність регулювальних норм, процедур та порядок внутрішньої організації функціонування Вченої ради Інституту.

1.3. Колегіальна функція Вченої ради Інституту, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Інституту. Рішення Вченої ради Інституту набувають чинності через ухвали Вченої ради Інституту, накази та розпорядження директора Інституту.

1.4. Засідання Вченої ради інституту проводяться за адресою: м. Кропивницький,  площа Дружби Народів, 8.

1.5. Засідання Вченої ради Інституту проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Інституту визначається статтею 9 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.6. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу Інституту.

1.7. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. Заяви для оформлення дозволу на присутність осіб подаються до голови Вченої ради не пізніш як за день до засідання Вченої ради.

1.8. Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює вчений секретар.

 1. Повноваження Вченої ради Інституту

2.1. Вчена рада Інституту:

2.1.1. Визначає та затверджує стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту.

2.1.2. Розробляє та подає на погодження Конференції трудового колективу Інституту проект Положення про інститут, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Ухвалює річний план і річний звіт Інституту.

2.1.4. Визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.1.5.  Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу.

2.1.6. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.1.7. Затверджує: положення про робочі та дорадчі органи Інституту та інші документи, відповідальність за розробку яких покладено на Вчену раду законодавством і цим Положенням.

2.1.8. Розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до його Положення та законодавства України.

 

 1. Склад Вченої ради Інституту

3.2. Вчену раду Інституту очолює її голова. Його обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та / або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. При обранні голови Вченої ради, якщо на цю посаду претендує два та більше кандидатів, обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу у порівнянні з іншими кандидатами кількість голосів. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Інституту головує директор до обрання на ньому голови ради.

За відсутності голови Вченої ради, його обов’язки покладаються на головуючого на засіданні вченої ради, обраного із числа членів Вченої ради шляхом відкритого голосування.

Обов’язки секретаря Вченої ради Інституту покладаються на ученого секретаря Інституту. Учений секретар Інституту призначається директором, і повинен мати науковий ступінь, вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше 5 років.

3.3.  Не менш як 75 % складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 % – виборні представники з числа студентів.

3.4. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами: директор, вчений секретар, головний бухгалтер, начальники відділів, керівник органу студентського самоврядування.

3.5. До складу Вченої ради Інституту входять представники кафедр.

За рішенням Вченої ради Інституту до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.6. У разі змін у структурі Інституту або штатної кількості будь-якої з категорій осіб, які входять до складу Вченої ради Інституту, у зв’язку з чим не буде дотримано вимоги, передбачені Положенням Інституту, відбуваються додаткові вибори необхідної кількості членів Вченої ради. Обрання таких осіб повинно бути проведено протягом 30 робочих днів.

3.7. Зміни у складі Вченої ради відбуваються у таких випадках:

 • Підставами для припинення членства у Вченій раді Інституту особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Інститутом та цією особою або її перехід на іншу посаду.
 • Підставами для припинення членства у Вченій раді Інституту особи, яка є представником наукових, науково-педагогічних працівників Інституту, є розірвання трудових відносин між Інститутом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім’я голови Вченої ради.
 • Підставами для припинення членства у Вченій раді Інституту особи, яка виборним представником з числа студентів Інституту, є закінчення навчання в Інституті, відрахування цієї особи з Інституту, або письмова заява на ім’я голови Вченої ради.
 • Підставою для припинення членства у Вченій раді Інституту керівників органів студентського є переобрання керівників указаних органів.

 

 1. Повноваження членів Вченої ради Інституту

4.1. Здійснення повноважень членами Вченої ради Інституту забезпечують процедури, визначені цим Положенням.

4.2. Голова Вченої ради Інституту:

5.2.1. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями.

4.2.2. Очолює й координує роботу Вченої ради Інституту, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Інституту, контролює виконання рішень Вченої ради Інституту.

4.2.3. З метою реалізації рішень Вченої ради Інституту, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних нормативних документів.

4.2.4. У разі відсутності голови Вченої ради Інституту питання виконання його повноважень регулюється п.3.2 цього положення.

4.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Інституту та цим Положенням.

4.3. Cекретар Вченої ради Інституту:

4.3.1. Формує проект порядку денного засідання Вченої ради Інституту, подає його на затвердження голові Вченої ради Інституту й доводить до відома усіх учасників засідання.

4.3.2. Забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Інституту.

4.3.3. Відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Інституту, поданих на присвоєння почесних звань, відзначення державними й недержавними нагородами, преміями тощо.

4.3.4. Вчений секретар готує документацію для таємного голосування; протоколи засідань Вченої ради Інституту та витяги з них; проекти планів роботи Вченої ради та виконує інші завдання, пов’язані з діяльністю Вченої ради Інституту.

4.3.5. Здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Інституту.

4.3.6. У разі відсутності ученого секретаря з поважних причин, його обов’язки покладаються на члена Вченої ради наказом ректора Інституту на період не більше трьох місяців.

4.4. Члени Вченої ради Інституту:

4.4.1. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради Інституту, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради Інституту.

4.4.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

4.4.3. Вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради Інституту.

4.4.4. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради Інституту відповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Положенням.

4.4.5. Беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради Інституту та забезпечують виконання рішень Вченої ради Інституту у структурних підрозділах Інституту.

 

 1. Організаційні форми роботи Вченої ради Інституту

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Засідання є планові й позачергового.

5.2. Головуючий оголошує про відкриття засідання Вченої ради Інституту на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

5.3. Планові засідання Вченої ради Інституту.

5.3.1. Планові засідання Вченої ради Інституту відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради Інституту один раз на місяць (за винятком канікулярного періоду). Засідання Вченої ради Інституту проводять у передостанню середу кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою Вченої ради Інституту.

5.3.2. Голова Вченої ради Інституту може прийняти рішення про зміну дати й часу початку засідання Вченої ради.

5.3.3. Про перенесення планового засідання та нову дату, а також час проведення, членів Вченої ради Інституту інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

5.4. Позачергові засідання Вченої ради Інституту.

5.4.1. Засідання Вченої ради Інституту можуть проводитися в разі потреби позачергово. Позачергові засідання Вченої ради Інституту скликаються за ініціативою голови Вченої ради або третини членів її складу.

Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подають голові Вченої ради Інституту.

5.4.2. Розпорядження голови Вченої ради Інституту про скликання позачергового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові Вченої ради Інституту терміново шляхом усного чи письмового повідомлення.

 1. Порядок організації засідань Вченої ради Інституту

6.1. Проект календарного плану засідань Вченої ради Інституту на навчальний рік готує секретар Вченої ради Інституту з урахуванням пропозицій членів Вченої ради Інституту та структурних підрозділів Інституту.

6.2. План роботи Вченої ради Інституту схвалюється на засіданні членів Вченої ради Інституту, й затверджується головою Вченої ради Інституту.

6.3. Матеріали до чергового засідання Вченої ради Інституту не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня засідання подають секретареві Вченої ради Інституту, який формує порядок денний засідання Вченої ради Інституту, погоджує його з головою Вченої ради Інституту.

6.4. Порядок денний засідання Вченої ради Інституту повинен містити інформацію про дату та місце проведення засідання, перелік питань для розгляду та прізвища доповідачів. До порядку денного засідань Вченої ради Інституту, передбаченого планом роботи Вченої ради Інституту, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати.

6.5. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради Інституту щодо діяльності Інституту, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного.

6.6. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Інституту покладається на керівників підрозділів або інших співробітників Інституту, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради Інституту.

 

7 . Порядок ведення засідань Вченої ради Інституту

7.1.  На початку засідання Вченої ради Інституту секретар Вченої ради Інституту подає голові інформацію про наявність кворуму.

7.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Інституту на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування в цей час на навчальних заняттях, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради Інституту повідомляє голові або секретареві особисто.

7.3. Засідання Вченої ради Інституту розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання Вченої ради відкриває, проводить і закриває голова Вченої ради Інституту, або  головуючий на засіданні.

7.4. На початку засідання Вченої ради Інституту шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів затверджується порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

7.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

 • доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, запитання доповідачеві й відповіді на них;
 • оголошення проекту рішення;
 • за необхідності – виступи членів Вченої ради Інституту, заключне слово доповідача і співдоповідача;
 • уточнення та оголошення головою засідання Вченої ради Інституту пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
 • прийняття рішення чи ухвали Вченої ради Інституту.

7.6. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 30 хвилин, для виголошення доповіді надається до 20 хвилин, на виступ під час обговорення – до 3 хвилин.

Якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не прийнято, голова Вченої ради Інституту знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на наступне засідання Вченої ради Інституту.

7.7. За пропозицією голови Вченої ради на засіданні рішення Вченої ради Інституту може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради Інституту немає зауважень до нього. 

7.8. Проект рішення Вченої ради Інституту є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання до розгляду на Вченій раді Інституту. У проекті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, рівня стану справ з тієї чи тієї обговорюваної проблеми, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль виконання рішення, зазначаючи прізвище, посаду, науковий ступінь та вчене звання. Члени Вченої ради Інституту, які отримали проекти рішень, їх вивчають і за потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.

 

 1. Прийняття та скасування рішень Вченої ради Інституту

8.1. Вчена рада Інституту приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Інституту, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. Ухвали з питань порядку денного та рішення за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Положенням.

8.2. Рішення Вченої ради Інституту приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

8.3. Голосування здійснюють члени Вченої ради Інституту особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради Інституту. Голосуючи з одного питання, член Вченої ради Інституту має один голос, зобов’язаний подати його «за», «проти» або «утримався» від прийняття рішення.

Члени лічильної комісії мають право звернутися до членів Вченої ради з проханням висловити свою позицію (якщо член Вченої ради присутній на засіданні, проте не бере участі у голосуванні). Після закінчення відкритого голосування його результати оголошує голова лічильної комісії на засіданні Вченої ради Інституту.

8.4.  Головуючий на засіданні Вченої ради Інституту на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. Рішення та ухвали приймають, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» під час голосування на засіданні, вирішальним для прийняття або неприйняття рішення Вченої ради є голос голови Вченої ради.

8.5. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, головуючий на засіданні переносить голосування на наступне засідання Вченої ради Інституту.

8.6. Рішення Вченої ради Інституту приймають лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради Інституту до початку засідання.

8.7. Рішення Вченої ради Інституту можуть бути скасовані виключно Вченою радою Інституту за умови присутності на засіданні 2/3 її членів. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради Інституту в цілому приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Вченої ради Інституту.

 1. Документація Вченої ради інституту

 9.1. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради Інституту протягом 30 календарних днів після завершення засідання. Протоколи підписує голова Вченої ради Інституту та секретар Вченої ради Інституту.

9.2. У протоколі засідання Вченої ради Інституту зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради Інституту; П.І.Б. головуючого на засіданні, ученого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, П.І.Б. членів Вченої ради Інституту, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування щодо рішень, доручень Вченої ради Інституту, пропозицій членів Вченої ради Інституту і прийняті рішення, зокрема процедурні.

9.3. Протокол засідання Вченої ради Інституту є офіційним документом, який підтверджує обговорення й прийняття рішень Вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради та працівникам Інституту, яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови Вченої ради Інституту, зареєстрованими згідно з вимогами чинного законодавства.

9.4. Витяги з протоколів за запитом надаються Ученим секретарем після підпису Голови Вченої ради Інституту.

9.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

9.6. Засідання Вченої ради Інституту може фіксуватися за допомогою технічних засобів, записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради Інституту протягом року.

9.7. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради Інституту відповідає секретар Вченої ради Інституту.

 

 1. Прикінцеві положення

10.1. Положення про Вчену раду Кіровоградського інституту розвитку людини затверджується Вченою радою Інституту.

10.2. Зміни до Положення про Вчену раду Національного авіаційного Інституту вносяться рішеннями Вченої ради Інституту.

Обсуждение закрыто.