Документи, якими регулюється освітній процес

Основні офіційні документи

Колективний договір

Положення про Конференцію трудового колективу Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Положення про Вчену раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Положення про Вчену раду Центральноукраїнського інституту розвитку людини

Про затвердження Порядку розроблення Стратегії розвитку університету і Плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії і плану заходів

Стратегія розвитку Університету «Україна» на 2021-2031 роки

Стратегія розвитку Центральноукраїнського інституту розвитку людини на 2021-2031 роки

Стратегія інтернаціоналізації 

Концепція виховної роботи зі студентами 

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 року

Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Порядок організації інклюзивного навчання в Університеті «Україна»

Стратегія розвитку бібліотеки на 2021 – 2031 рр.

Ліцензії

Сертифікати про акредитацію

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Регламент роботи Університету “Україна” у 2022 р.

Інструкція з діловодства у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”

Про затвердження та введення в дію Типового Положення про інститут, філію, фаховий коледж Університету «Україна»

 

 

Документи, що регламентують освітню діяльність

 

Договори про надання освітніх послуг

 1. Договір про надання освітніх послуг
закладом фахової передвищої освіти2. Договір про навчання у закладі вищої освіти 3. Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців4. Договір про надання освітніх послуг 
іноземцям і особам без громадянства 5. Договір
про надання платної освітньої послуги іноземцям та особам без громадянства6. Договір про надання освітніх послуг
громадянам України щодо підготовки до вступу у ЗВО7. Договір
про надання платної освітньої послуги громадянам України щодо підготовки до вступу у заклади вищої освіти8. Додаток 2 до Договору про навчання у закладі вищої освіти

Контингент студентів і документальний супровід

 відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»Текст  Наказ № від 07.07.2022 “Про оновлення додатків до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”

Наказ від 24.03.2021 №81 “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно руху здобувачів вищої та фахової передвищої освіти”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно випускової атестації, академічної різниці та успішності здобувачів освіти університету” Текст

Додатки до наказу

 №63 від 07.07.2022ЗАТВЕРДЖЕНО
Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освітиТекст  №131 від 11.10.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» №2 від 27.02.2020№53 від 15.04.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про безпаперовий облік і архівування контрольних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних та курсових робіт/проєктів, рефератів на кафедрах / у циклових комісіях Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст  №245 від 29.12.2020 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження про звірку військово-облікових документів  №5-р від 30.01.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Зразки документів про освітуБакалавр

Фаховий молодший бакалавр

Магістр

Молодший спеціаліст

Спеціаліст
Додаток до диплома європейського зразка

від 25.02.2021№51 від 26.02.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Про затвердження форми диплома фахового молодшого бакалавра та додатка європейського зразкаДиплом

Додаток до диплома

 №156 від 09.07.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Зразок диплома доктора філософіїМакет25.02.2021 ЗАТВЕРДЖЕНО
Про кількісний розподіл академічних груп навчально-виховних підрозділів м. Києва денної форми навчанняТекст №239 від 26.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Про кількісний розподіл академічних груп навчально-виховних підрозділів м. Києва заочної форми навчанняТекст №238 від 26.11.2021
Індивідуальна освітня траєкторія
Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»Текст №3 від 23.04.2020№78 від 09.06.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком  №184 від 01.11.2018ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільністьТекст № 8 від 23.12.2021№280 від 26 грудня 2021 ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплінТекст №3 від 23.04.2020  №79 від 09.06.2020 ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет) результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освітиТекст № 3 від 28.04.2022№35 від 28.04.2022ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про сертифікатні програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст  Наказ №250 від  29.12.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Виховна діяльність
Концепція виховної роботи зі студентамиТекст № 3 від 23.04.2020№ 62 від 24.04.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текствід 25.02.2021 ЗАТВЕРДЖЕНО
Порядок організації інклюзивного навчання в Університеті «Україна»Текствід 25.02.2021 ЗАТВЕРДЖЕНО
     
Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 рокуТекст № від .04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про організацію виховної діяльності зі студентами Університету «Україна»Текст  №252 від 29.12.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в Університеті «Україна»   ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління якістю
Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти №1 від 22.02.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст №4 від 01.07.2021№ від 01.07.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Студентську агенцію сприяння якості освітиТекст  №206 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Порядок проведення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»Текст№ 6 від 28.10.2021№ 227 від 03.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Порядок проведення внутрішнього моніторингу якості фахової передвищої освіти у фахових коледжах Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст№ 6 від 28.10.2021№ 226 від 03.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про групу моніторингу якості освітиТекст№ 6 від 28.10.2021№ 224 від 03.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про робочу групу із самооцінювання освітніх програмТекст№ 6 від 28.10.2021№ від 93.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО 
Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст  №134 від 15.10.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ “Про графік відкритих занять”  №46-р від 10.09.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про затвердження графіку опитувань на 2021-2022 н.р.Текст №198 від 12.10.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої і фахової передвищої освіти з навчальних дисциплін у формі контрольних, комплексних контрольних робітТекст №8 від 23.12.2021№261 від 23.12.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про рейтингову систему оцінювання роботи професорсько-викладацького складуТекст 

Форма самооцінювання

№5 від 01.07.2022№ від 01.07.2022ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ “Про щорічне оцінювання та формування рейтингу науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету “Україна” Текст

Форма самооцінювання

 №59 від 17.06.2022ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст №159 від 22.11.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про конкурс на звання “Краща кафедра Університету “Україна”   в розробці
Положення про організацію та контроль якості навчальних занять   в розробці
Положення про конкурс на звання «Кращий навчально-виховний підрозділ»   в розробці
Положення про конкурс на звання кращої академічної групиТекст №8 від 13.11.2020№199 від 18.11.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про проведення Конкурсу дипломних робіт здобувачів освіти за освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра, освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістраТекст № 8 від 23.12.2021 №281 від 28.12.2021 ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст№ 2 від 29.04.2021№ 96 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу на звання кращого викладача Університету “Україна”Текст  №230 від 08.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс наукової та навчально-методичної літературиТекст№ 2 від 29.04.2021№ 94 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу наукової та навчально-методичної літературиТекст №231 від 08.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс фоторобіт   на затвердженні
Положення про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття, проведене англійською мовоюТекст №8 від 13.11.2020№197 від 18.11.2020ЗАТВЕРДЖЕНО
Про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття із застосуванням англійської мовиТекст  №105 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовоюТекст № 2 від 29.04.2021№95 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовоюТекст №231 від 08.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс на звання кращого знавця англійської мовиТекст№ 2 від 29.04.2021 №93 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу на звання кращого знавця англійської мовиТекст №232 від 08.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс на кращий електронний курсТекст№ 2 від 29.04.2021№97 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу на кращий електронний курсТекст №229 від 08.11.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Конкурс
відеопрезентацій курсів та відеозанять навчальних дисциплін,відео-презентацій профорієнтаційного характеру
Текст№ 2 від 29.04.2021№103 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про проведення Конкурсу
відеопрезентацій курсів та відеозанять навчальних дисциплін,відео-презентацій профорієнтаційного характеру
  №106 від 29.04.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ “Про проведення конкурсу на краще заняття у форматі дистанційної роботи”Текст №43 від 26.05.2022ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-дослідна діяльність
Положення про організацію науково-дослідної діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» № 5 від 23.12.2019 №228 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про організацію та проведення наукових заходівТекст № 5 від 23.12.2019 №210 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про міжкафедральний науковий семінар № 5 від 23.12.2019№203 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Науково-експертну раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”   ЗАТВЕРДЖЕНО
Склад Науково-експертної ради   ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про наукові школи Університету «Україна» № 5 від 23.12.2019 № 209 від  27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
     
     
Положення про організацію проєктної та грантової роботи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» № 5 від 23.12.2019№204 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 02.07.2018 року № 4 від 02.07.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель) від Університету «Україна»Текст№ 5 від 23.12.2019 № 211 від 27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про наукові видання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Текст № 5 від 23.12.2019 № 205 від  27.12.2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (2019)   ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про Раду молодих учених Університету “Україна”Текст№ від 01.07.2021 №153 від 02.07.2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи (2019)   ЗАТВЕРДЖЕНО

Обсуждение закрыто.