Хартія взаємовідносин здобувачів освіти та викладачів  Центральноукраїнського інституту розвитку людини

 

Ціль

Ціль даної Хартії – визначити засновані на взаємних зобов’язаннях відносини студентів, з одного боку, і викладачів і співробітників інституту, з іншого. Хартія доповнює основи відносин сторін. Передбачається, що Хартія буде удосконалюватися з урахуванням змін, що відбуватимуться.

 

Студенти можуть розраховувати на:

 • Рівне з іншими до себе відношення з боку викладачів і співробітників, не залежно від віку, статі, національності.
 • Можливість контролювати правильність записів у заліковій книжці й Академічній довідці у випадку переведення зі спеціальності на спеціальність або в інший вуз.
 • Своєчасне і повне ознайомлення їх з діючими правилами навчання і поведінки в інституті.
 • Наявність у бібліотеці необхідної навчальної, наукової, довідкової літератури, періодичних видань, а також інформації на електронних носіях.
 • Вільний доступ до наявної у бібліотеці літератури, інших джерел інформації і навчання студентів користуванням її ресурсами.
 • Можливість доступу до комп’ютерних ресурсів, як під час навчальних занять, так і під час самостійної роботи.
 • Присутність викладача у навчальний  час.
 • Чіткий виклад викладачем цілей і завдань на початку вивчення кожної навчальної дисципліни.
 • Наявність на початку кожного семестру розкладу, що включає графік видачі і здачі всіх навчальних завдань; чіткий виклад можливих наслідків несвоєчасного виконання навчальних завдань.
 • Чітке пояснення вимог до кожного виду навчальних занять і критеріїв їхньої оцінки.
 • Своєчасну перевірку і повернення навчальних завдань студентів.
 • Допомогу у виборі місця проходження практики.
 • Спілкування з викладачами на регулярній основі.
 • Одержання інформації від керівництва інституту усно, через дошку оголошень, електронну пошту.
 

Викладачі і співробітники можуть розраховувати на:

 • Своєчасне, якісне і самостійне виконання студентами усіх видів навчальних завдань, передбачених навчальними планами і програмами.
 • Творчий підхід студентів в оволодінні знаннями, уміннями і навичками по обраній спеціальності.
 • Гарантії студентів, що своєю поведінкою вони будуть сприяти дотриманню рівних прав і не допускати дискримінації якого-небудь студента або викладача по національній або статевій ознаках, інвалідності або вікові.
 • Відповідальний підхід представників студентів до з’ясування думки ВСІХ студентів, що передує викладові консолідованої думки.
 • Самостійне ознайомлення студентів із всіма інститутськими правилами, включаючи ТБ, охорону здоров’я, і їхнє неухильне виконання.
 • Надання студентом своєму особистому кураторові інформації про його поточну успішність.
 • Своєчасне реагування студентів на повідомлення, накази і вказівки, що виходять від керівництва інституту.
 • Відвідування студентами ВСІХ навчальних занять за розкладом.
 • Виконання студентами вимог викладачів до поведінку під час проведення навчальних занять.
 • Відвідування студентами всіх індивідуальних консультацій, що організовуються для підвищення якості підготовки фахівців.
 • Повну відповідальність студентів за наслідки своїх вчинків.
 • Вираження студентами тільки конструктивної критики у відношенні Інституту і забезпечення навчального процесу.
 • Своєчасне звертання студентів до особистого куратора або будь-якого викладача за допомогою у випадку виникнення яких-небудь труднощів.
 • Сприяння студентів створенню сприятливих умов навчання, що враховують права інших учасників навчального процесу.
 • Вимогливе ставлення студентів до себе, адекватне очікуваному від інших.

Обсуждение закрыто.